بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:اسم خاص امام زمان
سؤال:علت منع از ذكر اسم خاص امام زمان چيست
جواب:

روايات متعددي داريم كه از ذكر اسم خاص

حضرت نهي فرموده و عدهاي از علما گفتهاند اين

روايات مربوط به زمان خوف قتل حضرت و زمان

تقيه ميباشد لذا در زمان غيبت كبري ذكر نام آن

حضرت حرمت ندارد عدهاي ديگر فرمودهاند اين

روايات به خاطر حفظ حرمت واحترام به آن

حضرت است و در زمان غيبت هم براي احترام آن

حضرت نبايد نام خاص (م.ح.م.د) ايشان برده شود.

به هرحال احتياط واجب يا مستحب در ترك ذكر نام

آن حضرت است.