بازگشت

گروه: خانواده حضرت
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:ازدواج امام زمان
سؤال:آيا امام زمان عج ازدواج كردهاند و چرا لقب ايشان ابوالقاسم است
جواب:

بنابر سنت موكد رسول ا...(ص) وسيره

ائمه اطهار امام زمان(ع) نيز ازدواج فرمودهاند گرچه

خصوصيات زن و فرزندانشان براي ما معلوم نيست.

((ابوالقاسم)) لقب پيامبر اكرم(ص) است كه مهدي

موعود(ع)نيز اسم و لقب آن حضرت را دارند.