بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:تاريخ و سيره و روايي و كل
موضوع فرعي:صفات امام زمان (ع)
سؤال:امام زمان داراي چه صفاتي هستند؟
جواب:

خلق و خوي امام زمان شبيه رسول خدا(ص) است و خلق و خويرسول خدا قرآن است. يعني تمام صفاتي كه براي انسانهاي كامل در قرآنآمده در وجود حضرت متجلي است و صفات زشتي كه از آن نكوهش شده درحضرت وجود ندارد.
اخلاق و منش بزرگوارانه، شجاعت بينظير و علم گسترده گوشهاي ازصفات آن حضرت است.