بازگشت

گروه: خصوصيات اخلاقي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:اعتقاد به مصلح جهاني در بين ملل ديگر
سؤال:اعتقاد به وجود مصلح جهاني , مخصوص مسلمانان است يا اينكه ملل ديگر نيز به آن عقيده دارند ؟ و در هر صورت خصوصيات مصلح موعود در احاديث اسلامي چيست ؟ .
جواب:

اعـتـقـاد بـه وجود مصلح جهاني , هر چند يك عقيده اصيل اسلامي است كه ريشه قرآني دارد , و احـاديـث اسلامي متواتري درباره آن وارد شده است ولي در عين حال , ملل ديگر نيز مطابق آنچه در كتابهاي آنان وارد شده است به آن معتقدند . حـتـي روي مـحـاسـبـات اجـتـمـاعي بايد ماديها نيز به چنين انقلاب و تكامل همه جانبه عقيده داشته باشند , زيرا تكامل يك بعدي ( مادي ) نمي تواند يك تكامل صحيح و ثمر بخش باشد . ملل ديگر دنيا نيز به وجود مصلح بزرگ جهان , و تكامل همه جانبه جامعه انساني عقيده دارند كه پـس از خزان مرگبار فساد , كه در آن بساط طراوت و خرمي از گيتي برچيده مي شود , و چهره شاداب و پر فروغ آن , زرد و افسرده مي گردد مجددا نسيم جان بخش بهار مي وزد , ابر گهربار مي بارد , آفتاب در نهايت اعتدال مي تابد , خاك سيه , منبع گل و گياه مي شود و صحرا و دشت , جامه سبز مي پوشد . به نظر همه ملل جهان , ظلمت غم افزاي شب , پهنه گيتي را تا مدتي مي پوشاند . ولـي پـنـجه نيرومند خورشيد , گريبان افق را شكافته و چهره خورشيد , خود را نشان مي دهد , و اشعه طلائي خود را در سراسر جهان پخش مي كند . ايـن اصل , اختصاص به عالم طبيعت و جهان گياهان ندارد , بلكه جهان آفرينش برچنين اساسي آفريده شده است . مـثل پايان شب سيه سپيد است روشنگر يك اصل كلي و ناموس جهاني است و آشكارا مي رساند كـه پـس از هـر ويراني , آبادي , و پس از هرنابساماني , نظم و سامان , و پس از هر اختناق و فشار , حريت و آزادي , وجودخواهد داشت , و اين اصل را تجارب تاريخي تاييد و تثبيت مي كند . روي اين اصل , بايد وجود امام زمان و مصلح جهاني , منادي عدالت , دادگري ,مساوات , برابري , پـاكـي و پـيراستگي را در بخشي از زمان پس از تسلط جور و ستم برجوامع بشري , نتيجه ناموس عمومي تكامل دانست , نه چيزي مغاير آن . مـسـالـه مصلح جهاني , چيزي نيست كه به جهان شيعه اختصاص داشته باشد و تنها اين گروه از ملل جهان در انتظار چنين قيامي بسر برند , بلكه اين مطلب سخني است كه جمله ملل عالم بر آن اتفاق نظر دارند . الـبته آگاهي دقيق از خصوصيات مصلح موعود , جز از طريق كتابهاي آسماني و احاديث راستين اسلامي امكان پذير نيست . ولـي اثـبـات اصل وجود و ظهور يك مصلح در بخشي اززمان كه در اصطلاح به آن آخرالزمان مي گويند , از طريق عقل و سائر محاسبات اجتماعي كاملا امكان پذير است . عقل بر وجود تكامل همه جانبه , چنين استدلال مي كند . جامعه بشري , از نخستين لحظه پيدايش هر روز گامي به پيش نهاده و در صنايع وعلوم و شئون زندگي - از مسكن , غذا , و پوشاك - پيشرفت چشمگيري نصيب وي شده است . جـامـعـه انـساني زير پوشش چنين تحولات عميق , در شئون زندگي و امور مادي ,تكامل چشم گيري پيدا كرده و مشكلاتي را حل كرده است . ولي آيا تكامل از يك نظر ويك جنبه مادي را مي توان تكامل ناميد ؟ يا اين كه چنين جهشي - به دلـيـل تـك بـعـدي بودن - به قيمت نابودي جامعه تمام مي شود ؟تكامل صحيح يك موجود , يك جاندار , و يك جامعه , اين است كه جهش در تمام ابعادوجود آن پديد آيد نه در يك جهت . نوزادي كه ديده به جهان مي گشايد و كم كم راه تكامل را مي پيمايد , بايد تمام اعضاء آن به نسبت خـاصـي رشـد كند , اما اگر تنهايك عضو رشد كند و اعضاء ديگر او به همان حالت نخستين باقي بمانند , قطعا نتيجه معكوس خواهد داشت . از اين جهت , تكامل صنعتي و تكنيكي و ديگر مظاهر ماديگري را بايد طليعه تكامل روحي و معنوي جـامـعـه دانـسـت , و چـنين نظر داد كه به موازات اين تكامل , بايد جهشي در معنويات و در راه گـسترش فضائل و وارستگي از آلودگيها رخ دهد , و جامعه انساني به تمام معني يك جامعه ايده آل گردد . ايـن مـنـطق , مي تواند منطق يك فرد مادي و دور از خدا نيز باشد , و او نيز به همان نتيجه اي كه الـهـيـون و اربـاب مذاهب و ملل جهان - از طريق كتابهاي آسماني و احاديث متواتر - رسيده اند , برسد , مشروط بر اين كه توجه داشته باشد كه تبعيض در تكامل و تنها جهش در امور مادي , تكامل صحيح و مفيدي نيست . و تا تكامل همه جانبه ,يك فرد و يا يك اجتماع را فرا نگيرد , هيچ جامعه اي سعادتمند نخواهد شد . اگـر مـادي , از ايـن طـريـق به وجود مصلح جهاني معتقد مي گردد , پيروان مذاهب وكتابهاي آسماني قبل از ماديون بايد به وجود چنين مصلحي معتقد باشد . زيـرا عـلاوه بـر عـقـل و خـرد , كتابهاي آسماني آنان , بر وجود چنين جهش و انقلاب عميقي در كليه شون زندگي تصريح مي كنند . در كـتابهاي ايران باستان و تورات و انجيل - با وجود تحريفاتي كه در آنها رخ داده و دستبردهائي كه به آنها زده اند - مساله مصلح جهاني , به روشني مطرح است . ما براي اختصار , از نقل همه آنها خودداري مي نمائيم . عـلاقـمـنـدان مي توانند به كتابهاي ارزنده اي كه پيرامون امام زمان عليه السلام نوشته شده است مراجعه فرمايند . هم اكنون چند فراز از زبور داود نقل مي كنيم . مصلح جهاني در زبورروشن ترين آيه اي كه وجود چنين جهش همه جانبه را ثابت مي كند , اين آيه است : و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون (1) . صريح آيه اين است : ما در زبور داود نوشتيم كه حكومت زمين به دست افراد صالح خواهد افتاد . وقـتـي بـه زبـور داود مـراجعه مي كنيم , مي بينيم در زبور چنين نوشته است : در مزمور اول از مزامير حضرت داود پيغمبر , خداوند به وي تسلي مي دهد كه ازكثرت شريران واهمه نداشته باش , زيرا سرانجام همه آنها نابود خواهند شد . خـود را مـشـوش مساز , كه البته باعث گناه خواهد شد زيرا كه شريران منقطع خواهندشد و اما منتظران خداوند وارث زمين خواهند بود . حـلـيـمـان وارث زمين خواهند شد و از فراواني سلامتي متلذذ خواهند گرديد 000صالحون را خداوند تاييد مي كند . خداوند روزهاي صالحان را مي داند و ميراث ايشان ابدي خواهد بود . آناني كه از وي بركت يابند وارث زمين گردند و آناني كه ملعون وي اند منقطع خواهند شد 000 صالحان وارث زمين خواهند بود و در آن تاابد سكونت خواهند نمود 000 . عاقبت , شريران منقطع خواهند شد و نجات صالحان از آن خداوند است 000 . 000 منتظر خداوند باش و طريق او را نگاه دار تا تورا به وراثت زمين برافرازد . در مـزمـور (45) كـه از پيامبر خاتم (ص ) سخن گفته است , در پايان مي گويد : بعوض پدرانت پـسرانت خواهند بود و ايشان را بر تمامي جهان سروران خواهم ساخت نام تو را در همه دهرها ذكر خـواهـم كـرد پـس قـومها تو را احمد خوانند و نيز درمزمور (96) مي گويد : قومها را با نصاب داوري خـواهد نمود آسمان شادي كند وزمين مسرور گردد , دريا و پريان غرش نمايند , صحرا و هـر چه در آن است به وجدآيد , آنگاه تمام درختان جنگل تر خواهد نمود به حضور خداوند زيرا كه مي آيد ,زيرا كه براي داوري جهان مي آيد . همچنين در مزمور (97) مي گويد : آسمانها عدالت او را اعلام مي كنند و جميع قومهاجلال او را مي بينند , پرستندگان بتهاي تراشيده خجل مي شوند . شكر خدا را كه دست تحريف , موفق به حذف اين قسمت از متن زبور نگرديده است . شكي نيست كه در طول تاريخ , حكومت هاي صالحي روي كار آمده اند . امـا تـاكـنـون ديـده نـشـده اسـت كه حكومتي صالح بر سراسر جهان فرمانروائي كند , و جهان را زيرپوشش صلاح , عفاف , تقوي , و پرهيزگاري قرار دهد . از ايـن جـهت بايد پيروان زبورو قرآن در انتظار چنين حكومت صالحي كه بر تمام جهان حكومت كند باشند . در احـاديث اسلامي از اين مصلح جهاني به مهدي , صاحب العصر و الزمان و 000 تعبيرشده است و در كمتر موضوعي از موضوعات به اندازه حضرت مهدي (ع ) حديث و روايت وارد شده است . اين احاديث , خصوصيات امام عليه السلام را به خوبي روشن كرده وراه هر نوع عوام فريبي را براي مدعيان دروغين مهدويت بسته است . و بـا تـوجـه بـه ايـن روايـات و احـاديـث كـه مـحدثان اسلامي اعم از سني و شيعه نقل كرده اند , مشت دروغگوياني مانند مهدي سوداني , غلام احمد قادياني , و علي محمد باب , كاملا بازمي شود . ايـنـك فـهـرست رواياتي كه مشخصات منجي موعود در آنها وارد شده است , با ذكر ارقام و تعداد احاديث آنها . 1 - رواياتي كه از ظهور او بشارت مي دهد . 657 عدد2 - او از اهل بيت پيامبر است . 389 عدد3 - او از فرزندان علي (ع ) است . 214 عدد4 - او از فرزندان فاطمه (س ) است . 192 عدد5 - او نهمين فرزند حضرت حسين بن علي است . 148 عدد6 - او از فرزندان امام زين العابدين عليه السلام است . 185 عدد7 - او از فرزندان امام حسن عسكري صلوات اللّه عليه است . 146 عدد8 - اجداد امام حسن عسكري را بيان كرده است . 147 عدد9 - جهان را از عدالت پر مي كند . 132 عدد10 - غيبت او طولاني است . 91 عدد11 - عمر طولاني دارد . 318 عدد12 - دين اسلام به وسيله او عالمگير مي شود . 47 عدد13 - امام دوازدهم آخر الائمه است . 136 عدد14 - رواياتي كه حاكي از ولادت او مي باشد . 214 عـددمـجـمـوع ايـن احـاديـث و روايات , در كتابهاي اصيل اسلامي نقل شده و موضوع را به صورت يك امر قطعي و واضح درآورده است (2) .