بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:دليل غيبت حضرت مهدي (ع)
سؤال:خدائي كه بتاييد خود اراده دارد كه در آينده جهان را از نور عدالت پر كند چه حاجت داشته كه از هزار سال پيش كسي را ذخيره براي قرنهاي بعد نمايد مگرنمي توانسته نعوذ باللّه تعالي كه در وقت مقتضي چنين انساني و پيشوائي بوجودآورد ؟مگر خداي قدوس و توانا كار بيهوده مي فرمايد ؟ مگر حـسـاب خـدا حساب بنده است كه چون ميوه زمستان در تابستان بدستم نمي آيد آنرا از زمستان براي تابستان ذخيره مي نمايم ؟
جواب:

اولا لازمه قدرت مطلقه و توانائي نامتناهي خداي متعال اينست كه هم كار تدريجي ومهلت دار و هم كار دفعي و فوري و بي مهلت تواند كرد گذشته از اين امروزه بثبوت علمي رسيده كه پيدايش و تـكـون مـوجـودات و اجـزاء اين عالم مشهود كه در آن زندگي مي كنيم بدون استثناء بر اساس حـركـت و تـدريج استوار است و مهلت مي خواهد و بديهي است كه اگر تدريج و مهلت در تحقق كـاري بـا قـدرت صاحب و كننده كار منافات داشته باشد در استحاله آن فرقي ميان يك ساعت و هـزار سـال نـيست و فاصله كم باشد يا زيادبا قدرت نمي سازد آنگاه بايد گفت كه اشكال مشترك الورود است و اين نويسنده انگشت روي هر پديده اي بگذارد و بهر موجودي اشاره كند و همه آفريده و مـخـلـوق خـدايـنـدتـكـون هر موجود مفروضي چون تدريجي است با قدرت مطلقه خداوندي نمي سازد چرا خداآسمانها و زمين را در شش روز آفريد نه در يك لحظه ؟ چرا تكون نبات و حيوان تحقق تدريجي دارد نه يك لحظه ؟ چرا نطفه انسان در نه ماه انسان تام مي شود نه در يك لحظه ؟ چـرا انـواع مـعادن كه انسان امروز باستخراج آنها توانا شده و مي كند درهزارها سال قبل در شكم خاك براي بشر امروز ذخيره شده ؟ در حاليكه مي فرمايد خلق لكم ما في الارض جميعا بقره 29 ( هر آنچه را كه در زمين هست براي شماآفريد .