بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:سفيران مخصوص امام زمان (ع)
موضوع فرعي:خصوصيات سفيران امام زمان (ع)
سؤال:مي گويند حضرت ولي عصر((عليه السلام)) در غيبت صغري سفيران مخصوصي داشته كه مطالب لازم و وقايع را حضور امام مي رسانيدند، براي آشنائي خصوصيّات آنها را به طور فشرده بنويسد.؟

جواب:

امام زمان((عليه السلام)) در غيبت صغري به وسيله چهار سفير مخصوص خود با مردم مسلمان در حال تماس بود، و بسياري از نيازمنديهاي مردم را از طريق نمايندگان خود برطرف مي نمود و مشخصات آنان به قرار زير است:
1. عثمان بن سعيد عَمْري(بر وزن گرمي) كه منسوب به قبيله «بني عمر و بن عامر» است و از يازده سالگي افتخار خدمتگزاري به خاندان رسالت داشت واز اصحاب و ياران امام هاديو حضرت عسگري به شمار مي رفت، و وكيل مخصوص امام عسگري بود او آنچنان مورد وثوق و اطمينان امام بود كه حضرت عسگري درباره وي و فرزند او «محمد بن عثمان» كه پس از درگذشت پدر افتخار نيابت از حضرت مهدي را پيدا نمود، چنين فرمد: عمري و فرزند او مورد وثوق من هستند هر چه از من براي شما نقل كنند حقيقتي است كه از من شنيده اند و نقل مي نمايند، هر دو نفر ثقه و مورد اعتماد من هستند به سخنان هر دو گوش فرا دهيد و دستورات هر دو را اجرا نمائيد(1).
با مراقبت هاي شديدي كه حضرت عسگري نسبت به فرزند خود داشت كمتر كسي را اجازه مي داد كه از حضرت مهدي ديدن كند وي از افراد مخصوصي بود كه امام زمان را در دوران حيات حضرت عسگري در خانه اش كراراً زيارت كرده بود، شرح زندگي او در كتابهاي رجال به طور گسترده بيان شده است(2) و تاريخ دقيق درگذشت وي به دست
ـــــــــــــــــــــ
1 - العمري و ابنه ثقتان فما اديا اليك عني فعني يؤديان و ماقالاه لك فعني يقولان فاسمع لهما و واطعهما فهما الثقتان المامونان.
2 - تنقيح المقال، ج 1، ص 245 - 246، قاموس الرجال، ج 6، ص 235 - 2، سفينة البحار، ج 2، ص 185.

ـ18ـ
نيامده است(1).
2. محمد بن عثمان بن سعيد، فرزند سفير نخستين و خود دومين سفير و وكيل امام زمان است كه زمان امام عسگري را درك كرده و در حديثي كه قبلا نقل شده امام عسگري وي و پدر او را به بهترين وجهي توثيق نموده است دوران سفارت او طولاني و گسترده تر بود و همواره نامه هاي شيعيان را به حضور امام مي رسانيد و پاسخ كتبي را به شيعيان باز مي گردانيد وي در سال 304 و يا 305 درگذشته است(2).
3. حسين بن روح كه در جامعه آن روز جهان شيعه به عقل و درايت اشتهار داشت و از نزديكان محمد بن عثمان دومين سفيرذ امام و رازدار او بود وي موضوع سفارت را به فرمان امام به حسين بن روح واگذار نمود و در سال 326 درگذشت(3).
4. علي بن محمد سمري آخرين سفير امام((عليه السلام)) و امام به خود او نوشته و دستور داده است كه تو آخرين سفير مخصوص من هستي ديگر نبايد كسي را به جاي خود معرّفي كني وي در نيمه شعبان سال 329 درگذشت و با درگذشت او باب سفارت خصوصي بسته شد و غيبت كبري آغاز گرديد(4). و از آن به بعد هرگونه ادعاي نيابت خاصه از طرف آن حضرت مردود شناخته شد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - و در ريحانه الادب، ج 3، ص 133 تاريخ وفات او را به نقل از تحيه الزائر مرحومنوري سال 257 معين نموده است در صورتي كه آن سال امام عسگري در قيد حيات بود و چگونه مي تواند نائب امام زمان((عليه السلام)) در ميان مردم گردد.
2 - كامل ابن اثر حوادث سال 305 تنقيح المقال، ج 2 ص 149، قاموس الرجال، ج 8، ص 267 - 268، و در اين مدارك مي نويسند كه وي قريب پنجاه سال افتخار نمايندگي از امام را داشته است در صورتي كه در سال وفات او 45 سال از آغاز غيبت صغري مي گذشت و قبل از او پدر وي عهده دار مقام نيابت بود.
3 - تنفيح المقال، ج 2، ص 308 و غيره.
4 - قاموس الرجال، ج 7، ص 51.

ـ19ـ