بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:ظهور امام زمان (ع)
موضوع فرعي:دليل اينكه كافران مسئله ظهور را قبول ندا
سؤال:چرا كافران مسئله ظهور حضرت مهدي را قبول ندارند؟

جواب:

عقيده به ظهور حضرت مهدي((عليه السلام)) و گسترش عدل همگاني و تشكيل حكومت جهاني در پرتو ظهور و آن حضرت از جمله ي عقايد مذهبي شيعه است كافران كه اساساً مذهب شيعه را نپذيرفته اند طبعاً با عقيده شيعه در مورد ظهور امام دوازدهم مخالف مي باشند.
ولي توجّه به اين نكته اساسي لازم است كه اعتقاد به ظهور يك مصلح در پايان جهان و اين كه حكومت زمين سرانجام در اختيار افراد صالح و شايسته قرار مي گيرد يك اعتقاد ويژه ي اسلامي نيست بلكه چنانكه قرآن كريم مي فرمايند: «و لقد كتبا في الذبور من بعد الذكر ان الارض عبادي(1) محقق ما در زبور پس از ذكر(تورات) نوشتم كه زمين را بند آن شايسته من به ارث خواهد برد» اين اعتقاد در كتابهاي آسماني ديگر نيز وجود داشته است.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره انبياء، آيه 105.

ـ3ـ