بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:فايده امام غائب
سؤال:عـلـمـاي شـيعه چون فائده اي براي وجود امام غائب سراغ ندارند گاهي موضوع را احاله به آينده مي دهند كه امام در آينده جهان را پر از عدل و داد مي كند . گوئيم : پس امام امام آينده است نه امام زمان .
جواب:

تهمتي است ناروا . كسي از علماء شيعه و متكلمين شان امامت را بمعني بسط عدل وداد نگرفته در عين حال كه همه ظهور امام غائب و بسط عدل و دادش را ذكركرده اند .