بازگشت

گروه: خانواده حضرت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:ازدواج حضرت مهدي (ع)
سؤال:آيا حضرت مهدي(عج) ازدواج كرده است؟

جواب:

دليل معتبري وجود ندارد كه آن حضرت (عج) در دوران غيبت ازدواج كرده باشند، گرچه اصل ازدواج در دوره غيبت امري ممكن به نظر مي رسد ولكن با توجه به محذوراتي كه ازدواج با غيبت آن حضرت دارد مانند پوشيده بودن و مخفي بودن شرايط خاص خود حضرت، وقوع آن امري بعيد مي باشد.
البته هم در دعا و هم در چند روايت آمده است كه حضرت را با اهل و عيالش دعا كرده اند لكن سند بعضي از روايات قطعي نيست و بعضي از روايات و ادعيه هم مشعر به ازدواج حضرت بعد از ظهور ايشان است.
در هر صورت اصل مسئله بسيار پوشيده و غامض است و قضاوت صريح در اين مورد بسيار مشكل است و نيز از اموري است كه تفحص از آن هيچ ضرورت و وجهي ندارد چرا كه يك شيعه بايد وظيفه خود را در زمان غيبت بشناسد و حقي را كه ولي او به گردن او دارد در صدد انجام آن باشد. و سعي كند يك ولي شناسي واقعي و يار مخلص امام خود شود.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ3ـ