بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:كيفيت تشكيل حكومت جهاني حضرت مهدي (ع)
سؤال:قيام مهدي عليه السلام و تشكيل حكومت واحد جهاني چگونه ممكن است ؟
جواب:

در حالي كه در اواخر قرن نوزدهم و بخشي از آغاز قرن بيستم , غرب در تب و تاب ناسيوناليسم و نژادپرستي فرو رفته بود , و موسوليني و هيتلر به بهانه برتري نژاد , جهان را به خاك و خون مـي كـشـيـدنـد , و سياستمداران به جاي نجات انسانها , به فكر توسعه سلطه نژادي و قومي بـودنـد , ناگهان انديشه انترناسيوناليسم و لزوم تشكيل حكومت واحد جهاني در نظر برخي از دانشمندان غرب , قوت گرفت و طرحهائي در اين مورد ارائه گرديد . عـلـت پـيدايش اين فكر - و با عبارت روشن تر , علت تجديد اين انديشه كه در اقوام پيشين سابقه ديـرينه دارد - همان هيولاي مخوف جنگهاي جهاني اول و دوم بود كه به صورت وحشتناكي خود را نـشان داد , و تنها در جنگ اول جهاني حدود 9 ميليون نفركشته شد و 22 ميليون نفر معلول و ده ميليون نفر مفقود الاثر شدند , و تلفات جنگ دوم جهاني بسيار وحشناك تر از جنگ نخست بود . اين نبردهاي جهان , عملا ثابت كرد كه وجود مرزهاي مصنوعي ميان ملت ها , عامل جنگ و نبرد و مايه خونريزي و بدبختي است , همچنانكه ناسيوناليسم افراطي و نژادپرستي همين عواقب مشابه را نيز دربردارد . تاسيس جامعه ملل پس از جنگ جهاني اول - كه در آن 26 كشور عضويت داشتند - ويا تاسيس يك جامعه جهاني به نام سازمان ملل متحد , و اتحاديه هاي بين المللي وابسته به آن , پرتوي از فكر تاسيس حكومت واحد جهاني است كه هنوز به صورت يك فكر و انديشه در ميان متفكران مطرح مي باشد . گـروهـي از متفكران پيش بيني مي كنند كه ممكن است سازمان ملل متحد كه به صورت يك پـارلمان جهاني است , درآينده بصورت مركز يك حكومت واحد جهاني را پي ريزي كرده اند , و در اين مورد , ازيك قوه مقننه , و يك قوه مجريه , و يك قوه قضائيه گزارش مي دهند .