بازگشت

گروه: خصوصيات اخلاقي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:مادر امام زمان (ع)
موضوع فرعي:نام حقيقي مادر امام زمان (ع)
سؤال:چرا درباره نام حقيقي مادر حضرت ولي عصر(عج) و ساير خصوصياتشان تحقيق كاملي انجام نمي گيرد با آنكه اصول عقايد مان بر اينگونه مطالب استوار است؟

جواب:

قبل از ورود در هر مسئله اي بايد درجه اهميت آن كاملاً شخص گرد دو معلوم شود كه تا چه اندازه اي سزاوار است كه درباره آن وقت و نيرو صرف گردد.
با توجه به اين حقيقت به خوبي روشن مي شود كه موضوع نام حقيقي مادر حضرت ولي عصر(عج) و تحقيق درباره ي ساير خصوصياتشان به آن درجه از اهميت كه شما تصور نموده ايد (با كه اصول عقايدمان بر روي اين پايه استوار نمي باشد و خيلي جاي شگفتي است كه نوشته ايد (بسا كه اصول عقايد مان بر روي اين پايه استوار است). ما نمي دانيم كدام اصل از اصول عقايدمان بر نام حقيقي نرجس خاتون استوار شده است. مهم اين است كه خود امام(عليه السلام) و عظمت و مقام رهبري او را دليلهاي روشن اثبات نمائيم و بدانيم كه تمام امام(عليهم السلام) از پدر و مادراني پاك و منزه و با توقي به دنيا آمده اند اما اينكه نام اصلي شان چه بوده و از چه سر زميني بودند و داراي چه خصوصياتي بوده اند اينها همه مربوط به تاريخ است و ارتباط چنداني با اصول عقايد ندارد و بسياري از اين موضوعات اصلاً قابل تحقيق نيز نمي باشد زيرا كه مدارك كافي براي اثبات آنها در دست نيست درباره ي مادر حضرت(عليه السلام) چند روايت مختلف وجود دارد و در اين روايات به نامهاي صيقل و مليكه و مريم و ريحانه و امثال آنها ياد شده است و در يكي از اين روايات به نام مليكه دختر يشوعا پسر قيصر روم ياد شده است و طبق اين روايات مادر حضرت نواده ي قيصر روم بوده اند و نام اصلي خويش را مليكه ياد نموده ولي به برده فروشان نامش را نرجس گفته است.
طبق اين روايت حضرت هادي(عليه السلام) (جد حضرت) شخصي را در سالهاي بين 252 تا

ـ22ـ
254 از سامرا به بغداد فرستادند تا كنيزكي را با علائم و خصوصيات مشخصي براي حضرت عسكري(عج) خريداري نمايد آن شخص به بغداد رفت و آن كنيز را خريد و آن كنير به او گفت كه من مليكه دختر يشوعا پسر قيصر روم و ضمن جريانات مفصلي كه نقل مي كند علت اسارت خويش را چنين ذكر مي كند كه حضرت عسكري(عج) را در خواب ديدم و ايشان به من فرمودند كه بزودي جنگي بين مسلمانان و روميان شروع مي شود تو بطور ناشناس خود را در ميان لشكريان قرار ده تا از طرف مسلمانان اسير شده و به سرزمينهاي اسلامي منتقل شوي اگر اين داستان و روميان هميشه جريان داشت مثلاً در تواريخ آمده است كه در سال 253 مسلمانان به سرزمين مشركان حمله كردند ولي چون از نوع جنگهاي پراكنده بود لذا تفصيلات آن در تاريخ نيامده است و نظر به اينكه سال آن هم بطور دقيق روشن نيست لذا نام امپراطور روم را به طور دقيق نمي توان مشخص نمود و همانطور كه عرض كرديم مطلب اهميت چنداني ندارد كه اينهمه درباره آن وقت صرف شود و تحقيق كامل انجام گيرد و اصل چنين داستاني صحتش قطحي نيست و موضوعي كه در آن ترديدي نيست اين است كه مادر حضرت يكي از كنيزهاي حضرت عسكري بوده و چه بسا به علت اينكه تولد حضرت به طور پنهاني و خيلي سري انجام گرفت و آثار حمل هم بر مادرشان ظاهر نگشته بود لذا درست معلوم نگشت كه مادر حضرت كداميك از كنيزان حضرت عسكري بوده است و از همين روي در تاريخ به نامهاي متعددي ياد شده است.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ23ـ