بازگشت

گروه: عمر
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:چگونگي طول عمر امام زمان (ع)
سؤال:طول عمر يك انسان به اين اندازه چگونه ممكن است؟

جواب:

در مورد حضرت حجت(عج) بايد توجه داشت كه آن چه را خداوند در مورد ولي خودش تقدير كرده است چون بازگشت تمام اين امور به قدرت لايزال الهي است پس همه چيز ممكن است، همانطوري كه خداوند متعال حضرت خضر(عج) را تاكنون زنده نگاه داشته است و يا حضرت عيسي(عليه السلام) را بدون اينكه بميراند به آسمانها برده است «و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم الااتباع الظن...
يعني: حال آنكه او را نكشتند و مصلوبش نكردند ليكن امر بر آنان مشتبه شد، و كساني كه درباره او اختلاف كردند، قطعاً در مورد آن دچار شك شده اند و هيچ علمي بدان ندارند.
مي بينيم كه خداوند متعال بهر امري قادر است و آن چنان كه خود ايشان در كتاب كريمش خبر داده است حضرت نوح(عليه السلام) فقط مدت 950 سال قوم خودش را دعوت به امر حق كرد. پس وقوع سن طولاني چون بازگشت خواست و اراده خداوند متعال دارد امري است ممكن و معقول وقوع يافته مضافاً بر اينكه اين امر نيز از نظر دانشمندان زيست شناس امري ممكن تلقي شده است.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
(1)1 - سوره نساء آيه 157.

ـ16ـ