بازگشت

گروه: عمر
 
 
مرکز پاسخگو:مركز تحقيقات سپاه
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:راز طولاني شدن عمر امام زمان (ع) چيست؟ و آيا از افراد عادي كسي ميتواند چنين عمري طولاني داشته باشد؟
جواب:

سؤال مبهم است. اگر منظور از بخش اول سؤال، راز غيبت امام (ع) است كه آن را خداوند ميداند. اما بر اساس روايات هرگاه زمينه ظهور آن حضرت فراهم گردد غيبت آن امام بزرگوار به پايان ميرسد. و اگر منظور سؤال كننده اين است كه چطور ممكن است امام زمان (ع) عمرشان اين قدر طولاني باشد و آيا اين امر امكانپذير است يا نه؟ در اين صورت بايد بگوييم از نظر علوم و دانش امروزي اين امر كاملاً تأييد شده است. زيرا دانشمندان معتقدند مرگ از بيماري است نه پيري. بنابراين ميتوان با رعايت قواعد علمي و پرشكي، يك عمر بسيار طولاني داشت. همچنين طول عمر در اديان امري مسلم{P- امامت و مهدويت، لطف الله صافي، ج 2، ص 368 - P 410}

و مورد تأييد همه اديان است. و در حقيقت همه اديان الهي از عمر بسيار طولاني بشر خبر دادهاند. در تورات در »سفر تكوين« نام تعدادي از پيامبران و افراد عادي را كه عمر طولاني داشتهاند، ذكر كرده ازجمله »ذوالقرنين« 3000 سال؛ »نوح (ع)«{P- المهدي الموعود المنتظر، الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد العسكري، ج 2، ص 338 - 360؛ المهدي سيد صدر الدين صدر 167 - P 175}

1450 سال؛ »آدم (ع)« 930 سال.

{P- ترجمه اعيان الشيعه، بخش امام مهدي (ع)، السيد محسن امين، ص P 204}

در اديان باستاني مانند بودا نيز از عمر طولاني افراد بشر خبر داده است.

{P- امامت و مهدويت. P}

عمر طولاني در دين اسلام

در دين اسلام عمر طولاني يكي از مسائل مورد اتفاق همه است و قرآن كريم با صراحت از عمر طولاني نوح (ع) خبر داده است: »فَلبِثَ فيهم اَلفَ سَنَة اِلا خمسينَ عاما« كه تنها مدت پيامبري نوح (ع) را 950 سال ميداند. و داستان اصحاب كهف{P- عنكبوت (29) آيه P 14}

تأييد ديگري بر اين مدعاست.

همچنين عموم مسلمانان نسبت به زنده بودن عيسي (ع)، خضر و ادريس و الياس اعتقاد دارند. اينها انسانهايي هستند{P- المهدي، ص 167 - P 175}

كه قرنها از عمر آنها ميگذرد و هنوز هم به زندگي خود ادامه ميدهند.

علاوه بر اين با مطالعه تاريخ در مييابيم كه افراد بسيار زيادي از مردم عادي نيز از عمر طولاني برخوردار بودهاند.

عمر طولاني امام زمان

با توجه به آنچه گفته شد، طولاني بودن عمر آن حضرت، عمري كاملاً بديهي و طبيعي است. اما علاوه بر آن، روايات متعددي داريم كه بيانگر تعلق گرفتن اراده و مشيّت خداوند به اين امر است كه در اينجا به چند روايت بسنده ميشود:

1. صدوق (ره) از حضرت امام حسن مجتبي (ع) در ضمن حديثي روايت كرده كه: خداوند عمر فرزند نهم از فرزندان برادرم حسين (ع) را در غيبتش طولاني ميگرداند و سپس به قدرت خود او را آشكار سازد به صورت جواني كه كمتر از چهل سال دارد.

{Pو 8 - امامت و مهدويت. P}

2. همچنين شيخ صدوق در روايت ديگري از امام رضا (ع) روايت كرده كه: »قائم آن كسي است كه وقتي ظاهر شود، در سن پيران و منظر و سيماي جوانان باشد.(8)