بازگشت

گروه: انتظار فرج
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:گفته شده كه منتظر مصلح خود بايد صالح باشد و همچنين پيش از ظهور امام زمان (عج) خود را آماده كرده و خود سازي كنيد آيا كسيكه صالح نيست و خودسازي نكرده نمي تواند منتظر واقعي آقا باشد؟ و كسي كه براي ظهور و فرج آقا مي خواهد دعا كند بايد صبر كند كه خودسازي كند و صالح شود و بعد دعا كند و منتظر باشد؟ لطفاً كتابي راجع به اين گونه موارد كه به زبان ساده نوشته شده باشد معرفي نماييد؟


جواب:از مهمترين تكاليف اسلامي در دوارن غيبت، اعتراف به وجود حضرت بقية ا...( است كه مي بايست او را پيشوايي واجبالاطاعة بدانيم. و با اينكه وجود شريفش از نظرها پنهان است، و ظاهراً كسي او را نمي شناسد، در عين حال لازم است مقام رهبري و پيشوايي را از آن ايشان بدانيم؛ و اين از ضروريّات مذهب شيعه، و از بديهيّات عقايد اماميّه است. براي انسان مسلمان همين نكته بس، كه بداند امام و پيشواي او از كارهايش آگاه، از گفته هايش با خبر، از كارهاي نيك و شايسته اش شادان، از اعمال و رفتار زشتش غمگين مي شود، و در ناراحتيها به كمكش مي شتابد. بنابراين همين عقيده براي درك موقعيّت خويش، و كنترل اعمال و رفتار خود در محضر امامش، براي او كافي است، كه به طور مدام، مراقب افكار و اعمال خويش باشد. چرا كه منتظر واقعي مي داند كه امام عصر( ، مظهر عدالت است، و خشنودي او خشنودي خدا و رسول خدا( است، و خشم و غضب او موجب خشم و غضب خداوند و پيامبر( مي باشد.

از ديگر وظايف هر مؤمني در زمان غيبت حضرت حجة( ، مسأله انتظار فرج آن حضرت است. و اين بدان معناست كه همواره چشم به راه روزي باشد، كه هدف و مقصود نهايي خداوند برآورده شود، و بشريّت از يك زندگاني عادلانه، تحت رهبري مهدي موعود( ، برخوردار گردد. انتظار فرج خود بهترين انگيزه، براي تربيت و تهذيب نفوس پيروان و معتقدان واقعي امام عصر( است. در سايه تربيت و تهذيب نفس است كه نيروي اراده و ايمان تقويت، و اخلاق اسلامي در فرد تجلي مي يابد. و اينها خود مقدماتي است، در جهت آمادگي فرد، براي ظهور آن حضرت.

از ديگر نكات قابل توجه براي هر منتظر راستيني، پايبندي به تعاليم و احكام و حدود اسلامي است تا از لغزشها و انحرافاتي كه در عصر غيبت در كمين تك تك افراد جامعه است، درامان بماند. لذا بر هر مؤمني لازم، بلكه واجب است، تا احكام و حدود الهي را عميقاً فراگرفته، و بدانها عمل كند.

از جمله امور مهمّي كه بايد در عصر غيبت مورد توجّه عموم منتظرين قرار گيرد، و به عنوان يك فريضه تلقّي گردد، مسؤوليّت فرد در قبال فساد و انحرافات جامعه است، و يا به عبارت ديگر، پايبندي به اصل امر به معروف و نهي از منكر است. قرآن در اين باره مي فرمايد : بايد از ميان شما جمعي دعوت به نيكي كنند، و امر به معروف و نهي از منكر نمايند، و آنها رستگارنند.(1)

اميرالمؤمنين علي( مي فرمايد : تمام كارهاي نيك، و حتي جهاد در راه خدا، در برابر امربه معروف و نهي از منكر، چون آب دهان است در برابر درياي پهناور.(2) امام باقر( مي فرمايد : امربه معروف و نهي از منكر دو فريضة بزرگ الهي است، كه بقية فرائض با آنها برپا مي شوند، و بوسيله اين دو راهها امن، و كسب و كار مردم حلال، و حقوق افراد تأمين مي گردد، و نيز در سايه آندو است كه زمينها آباد، و از دشمنان انتقام گرفته مي شود.(3)

امر مهم ديگري كه منتظران حقيقي بايد بايد بداند عنايت خاصّي داشته باشند، موضوع صبر و استقامت و پايداري در برابر مشكلات و سختيهايي است، كه نوعاً مردم و بخصوص مؤمنين درعصر غيبت با آنها مواجهند. امام حسين( مي فرمايد : براي آن حضرت غيبتي است، كه در آن غيبت گروهي از دين خدا برمي گردند، و گروهي ثابت قدم خواهند بود، كه آنها مورد آزار و اذيّت قرار مي گيرند. به آنان گفته مي شود اين وعده چه وقت سر مي رسد، اگر شما راست مي گوييد؟! آگاه باشيد كه صابر و پايدار بر اذيّت و آزار و تكذيب و افترا، همچون كسي است كه شمشير به دست گرفته، و در پيشگاه رسول خدا( پيكار مي كند.(4)

خلاصة مطلب اينكه هر مؤمن و هر منتظر راستيني بايد بداند، كه كارهاي نيك و شايسته او، درك درجات اخلاقي و معنوي، تلاش در رسيدن به موقعيّت عالي تر از حيث معنا، اخلاص درعمل، احساس مسؤوليّت در قبال اسلام و مسلمين، و استقامت و پايداري و صبر در برابر شدائد و سختيها، مي تواند در آمادگي فرد و ايجاد شرايط ظهور، و نزديك سازي روز موعود، سهم بسزايي داشته باشد.

چند كتاب درباره امام زمانعج،سطح جوان

1.زندگي وقيام حضرت مهدي، مؤلف سيدجمال الدين حجازي،ناشر نصر،تعداد صفحه90

2.آفتاب صبح اميد، مؤلف صدر الدين هاشمي، انتشارات بدر،تعداد صفحه 149

3.نويد امن وامان،مؤلف آيت ا...صافي گلپايگاني، انتشارات حضرت معصومهس، تعداد صفحه 370

4.جستجو وگفتگو پيرامون امام مهديعج، مؤلف سيد محمد باقر صدر، ناشر نبأ، تعداد صفحه 74

5.حضرت مهديعج فروغ تابان ولايت، مؤلف محمد مهدي اشتهاردي، ناشر مسجد جمكران، تعداد صفحه350

6.در فجر ساحل، مؤلف محمد حكيمي، ناشر فجر،تعداد صفحه 160

7.آينده جهان، مؤلف جلال برنجيان، ناشر مؤسسه تحقيقات وانتشارات طور،تعداد صفحه 100

8.آشنايي با امام زمانعج، مؤلف علامه سيد محسن امين، انتشارات طور، تعداد صفحه 356

9.خورشيد مغرب، مؤلف محمد حكيمي، دفترنشر فرهنگ اسلامي، تعداد صفحه386

10. 110 پرسش وپاسخ پيرامون امام زمانعج مؤلف علي رضا رجائي تهراني، ناشر انتشارات نبوغ،تعداد صفحه284

11.پيشواي دوازدهمعج مؤلف تحريريه مؤسسه درراه حق، ناشر مؤسسه درراه حق، تعداد صفحه95

12.كيست مهديعج، مؤلف امير اهريان، نشرجلي، تعداد صفحه62

منابع و مآخذ:

1. سوره مباركة آل عمران/ آيه 104

2. نهج البلاغه، كلمات قصار، شمارة 374، بنقل از تفسير نمونه، جلد3،ص40

3. وسائل الشيعه، كتاب امر به معروف و نهي از منكر، باب1، ج11، ص395، حديث6

كمال الدين و تمام النعمه، شيخ صدوق، تاريخ غيبت كبري، سيد محمد صدر، تفسير نمونه، ج 3، ص317