بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:مجله اي در كشور منتشر مي شود به نام خورشيد مكه كه مختص امام زمان ع است و بعضي از مسائل ارتباط با امام را طوري مطرح مي كنند كه تقريباً غير عقلايي بنظر مي رسد؟! اين مجله آيا مورد اطمينان است؟


جواب:آنچه به نظر مي رسد اين است كه دور جديد فعاليتهاي انجمن حجتّيه باسبك وسياق جديدي آغاز شده است و با توجه به اينكه از گذشته يكي از مراكز اصلي فعاليت انجمن مشهد بوده است در دور جديد فعاليت خود با برگزاري جلسات مذهبي در بعضي نقاط شهر و انتشار مجلة خورشيد مكه به نوعي دنبال تشكل بخشيدن دوباره و جذب نيروهاي جديد مي باشد لذا در اين مجله بيشتر به تبليغ كتب آقاي ابطحي پرداخته است اگر چه براي رد گم كردن اشعاري از مقام معظم رهبري نيز بعضاً در اين مجله به چشم مي خورد.

پيشنهاد مي شود به جاي اين مجله، از فصلنامه علمي ـ تخصصي انتظار كه صاحب امتياز آن مركز تخصصي مهدويت و بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عج و به مدير مسؤولي حجةالاسلام محسن قرائتي مي باشد، استفاده كنيد. برگه اشتراك فصلنامه و نشاني مركز به پيوست براي شما فرستاده مي شود.