بازگشت

گروه: خصوصيات اخلاقي
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:پيروان و يا سربازان امام زمان( چه كساني هستند؟ در مورد خصوصياتشان توضيحاتي بدهيد.


جواب:

منابع و مآخذ: