بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:حضرت مهدي (ع)
سؤال:ظهور كي انجام مي شود؟
جواب:

هر وقت خدا بخواهد.