بازگشت

گروه: اديان و مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:همه اديان الهي انتظار فرج را دارند وتا به حال نه مسيح ظهور كرده ونه ...هميشه اين سؤال براي من مطرح است و با همه ارادتي كه نسبت به ائمه اطهار دارم درظهور امام زمان دچار شك وترديد هستم وهيچ آيه صريحي هم درقرآن نديدهام، من را راهنمائي كنيد حتي اگر شده بصورت معرفي كتاب.


جواب:تا آنجايي كه ما اطلاع داريم تمامي كتب و اديان به نوعي وجود منجي ومصلح جهاني را بشارت داده اند وپيشگوئيهايي دراين رابطه داشته اند. مراجعه شود به كتاب انيس الاعلام و كتاب بشارات عهدين،ص234و286، دراين ميان اسلام وبه خصوص تشيع اين افتخار را دارد كه ابعاد شخصيت وشعون و غيبت وظهور منجي عالم را با خصوصيات فردي واجتماعي اززمان معصومان دراختيار دارد.

دراين باره مراجعه فرماييد به كتاب تفسير منتخب الاثر، 251و305

خورشيد مغرب فصل 4-5،اصالت مهدويت، خورشيد پنهان گفتارها، اما درقرآن كريم آياتي كه به ابعاد شخصيتي امام زمانعج تأويل شده است دركتاب الحجة فيما نزل في القائم الحجة نوشتة سيد هاشم بجراني، دانشمند قرن 11و12 هجري كه ترجمة اين كتاب به نام سيماي حضرت مهدي درقرآن، از انتشارات آفاق منتشر شده است.

ايشان به 120 آيه قرآن اشاره كرده ودرذيل هركدام احاديثي نقل كرده است كه دربيان خصوصيات وبرنامه هاي حكومت آن امام همام است. مثلاً سورة نور/55 و هود/86، كتاب خورشيد مغرب،فصل 7و8،ص 113و114 وكتاب يادمهدي ،بخش دوم،ص53ـ74

تذكر : پرسشگر گرامي جهت بر طرف نمودن نواقص و عيوب كار و بهبود روند پاسخگويي ، مستدعي است برگه هاي نظرسنجي پاسخ رابه اين مؤسسه ارسال فرماييد