بازگشت

گروه: خانواده حضرت
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:1- بعضي ها مي گويند قرآن مجيد بعضي ازآياتش هنوز جابه جا است كه وقتي امام زمان ع ظهور كنند اين آيات جابهجا شده به دست ايشان تصحيح مي گردد.آيا اين حرف صحت دارد يانه؟

2- آيا امام زمانع ما كه تا به حال هزار وچندي سال ازعمرايشان مي گذرد آيا همسر ويا فرزند ويا نوه اي هم دارند؟

3- چراآيه ان ا...وملائكته را كه بعد از هر نماز يوميه گفته مي شود بايد سه تا صلوات فرستاد چرا بيشتر يا كمتر صلوات ودرود نمي فرستند؟


جواب:سؤال اول شما دوست گرامي درمورد تحريف قرآن است وتحريف قرآن يعني اينكه كلمه هاي قرآني جابهجا شده ويا كلمه ويا آيه اي را ازقرآن بردارند ويا كلمه وآيه اي به قرآن اضافه كنند.

تمام علماي شيعه واسلام معتقدند اصلاً قرآن تحريف نشده است وآيات و كلمه هاي آن جابه جا نشده ونخواهد شد، يعني اين قرآني كه الان دردست ماست همان قرآن زمان پيامبرص است وتا روز قيامت وظهور امام زمانعج هيچ تغييري درآيات وكلمه هاي قرآني نشده ونمي شود. يعني حتي يك و هم ازقرآن كم يا زياد ويا جابه جا نشده ونخواهد شد.

توضيح اينكه اين قرآن همان قرآني است كه ازلب هاي مطهر رسولص بيان شده است. ودرزمان امام زمانعج هم قرآن هيچ تغييري نخواهد كرد.

ومابراي اين سخن كه قرآن تحريف نشده 3 دليل مي آوريم :دليلاول ايناست وقتيكه ما فكرش را مي كنيم مي فهميمكه خداوند هرگز انسانها را بدون راهنما رها نمي كند وخود خدا درقرآن فرموده خداوند ياري گر وراهنماي انسانهاست1 وچون دين ما يعني اسلام وپيامبر ما يعني حضرت محمدص آخرين دين و پيامبر هستند وبعد ازاسلام ديني نخواهد آمد وبعد از حضرت محمدص هم پيامبري نخواهد آمد ولذا قرآن كه كتاب آسماني ماست، كتاب راهنما وهدايت است وما براي اينكه راه راست را برويم بايد به قرآن مراجعه كنيم واگر اين قرآن تغيير وعوض بشود ويا افرادي آياتش را جابه جا كنند نمي توان به قرآن اعتماد كرد لذا ما بدون راهنماخواهيم بود.

دليل دوم اينكه، مسلمانان خيلي مواظب قرآن هستند ودرحفظ ويادگيري ونگهداري آن كوشا هستند وكسي جرأت نمي كند ونخواهد كرد كلمات قرآن را جابه جا ويا عوض كند چون مسلمانان مي فهمندوجلويآنها را مي گيرند.

دليل سوم خودقرآن مي فرمايد : ما اين قرآن را نازل كرديم وخودماهم حافظ آن هستيم 2 پس خود خدا نگهدار قرآن است ونمي گذارد كسي قرآن را عوض كند ويا كلمات وآياتش را جابه جا كند.

پس قرآن زمان امام مهديعج همان قرآني است كه درزمان ما و زمان پيغمبر بوده است.

اما اگر چه قرآن كلمات وآياتش تغيير نمي كند اما عده اي معناي قرآن را عوض مي كنند يعني اينكه قرآن را به نفع خود معنا وتفسير مي كنند. بله دوست عزيزم ممكن است افرادي خدانشناس ودشمنان خدا قرآن را بد معنا كنند وبه ميل خود قرآن را تفسير كنند.

اولاً خداوند اين چنين افرادي را سخت مجازات مي كند. ودرزمان ظهور امام مهديعج ايشان معناهاي درست قرآن وتفسير صحيحي از قرآن را به ما مي گويند، يعني امام زمانعج مي فرمايند اين آيه قرآن چه معنايي دارد وتفسير صحيح آن چيست؟

اميدوارم هستم كه جواب سؤال خود را گرفته باشيد.

2) اما سؤال دومي كه پرسيديد اين بود آيا امام زمانع داراي همسر وفرزند هستند يا نه؟

جواب شما : مانمي توانيم با نظر محكمي بگوئيم كه امام زمانعج داراي همسر وفرزند هستند يا نه، اگر چه چند تا حديث ازامامان معصومع دراين زمينه وارد شده اما نمي توان به آنها تكيه كرد چون معلوم نيست كه اين احاديث صحيح باشد يا نه؟

اما براي اينكه مسأله براي شما روشن شود چند احتمال را درنظر مي گيريم :

اول اينكه بگوييم اساساً حضرت مهديعج ازدواج نكرده اند ودوم اينكه بگوييم ازدواج كرده اند ولي فرزندندارند. سوم اينكه هم ازدواج كرده اند وهم فرزند دارند.

حالا درمورد احتمال اول اينكه بگوييم اصلاً حضرت مهديعج ازدواج نكرده اند، باعث مي شود كه امام زمانعج يكي ازسنت هاي مهم اسلامي كه ازدواج مي باشد را ترك كرده باشد چون مي داني كه ازدواج يكي از كارهاي بسيار خوب است كه پيامبر اكرمص فرموده است ازدواج سنت من است وهر كس ازسنت من دوري كند ازمن نيست. پس حضرت مهديعج كه امام معصوم است بايد به سنت عمل كند واگر ازدواج راترك كند درشأن ومقام آن حضرت نمي باشد.

اما احتمال دوم اينكه امامازدواج كرده ولي داراي فرزند نيست، ولي مي توان سؤال كرد كه آيا همسر امام زمانعج مثل خودحضرت هم عمر طولاني دارد يا نه. واين خودش يك اشكال است زيرا كه فقط امام زمان خودش به تنهايي ونيز چند تا از پيامبران مثل حضرت عيسيع وحضرت خضر زنده هستند وعمر طولاني دارند، نه كساني ديگر واگر همسر امام هم عمر طولاني داشت بايد اسم ونام پدرومادرش مشخص بود.

واگر بگوييم كه امام زمان ازدواج كرده اند وهمسرشان ازدنيا رفته است اين احتمال خوب است، زيرا امام زمان به سنت ازدواج عمل كرده اند وپس ازآن بدون همسر وفرزند زندگي را ادامه داده اند.

واحتمال سوم اينكه بگوييم هم امام زمانعج ازدواج كرده وهم فرزند دارداين چند احتمال اشكال دارد اول اينكه دليلي محكم دراين زمينه نداريم، ودوم اينكه اگر امام زمان داراي فرزنداست وآن فرزندان هم فرزند دارند وهمين طور اين باعث مي شود كه امام زمانعج داراي خانه ومنزل باشد وبچه ها دوست دارند با پدر ومادرشان باشند واين با غيبت حضرت سازگاري ندارد وباعث مي شود مردم امام زمانعج را بشناسند ومحل زندگي آن حضرت معلوم بشود.

3)قبل از پاسخ دادن به سؤال شمادوست عزيز سه تا سؤال را مطرح مي كنم وبعد به آنها جواب مي دهم تا پاسخ سؤال خودتان را بگيريد ان شاءا...

1- چرا بايد ما صلوات بفرستيم؟ 2- آيا فرستادن صلوات واجب است يا واجب نيست يعني اگر صلوات نفرستيم گناه كرديم يانه؟ 3- حال چند مرتبه بايد صلوات فرستاد؟

پاسخ سؤال اول اين است كه اولاً خود خداوند درآيه شريفه مي فرمايد : ان الله وملائكته يصلون علي النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (يعني خداوند وفرشتگانش برپيامبر، رحمت ودرود مي فرستند. اي كساني كه ايمان آورده ايد براو درود بفرستيد وسلام بگوييد ودر برابر فرمان اوتسليم باشيد. دقت كن پسر عزيزم : اين آيه ميفرمايد آنقدر مقام پيامبرص بالاست كه آفريدگار عالم وتمام فرشتگان براو درود مي فرستند.) پس اي مؤمنان شما هم برپيامبر درود بفرستيد.پس پيامبر واهل بيت به صلوات ما نياز ندارند بلكه ما با فرستادن صلوات، به آنها نزديك مي شويم وديگر اينكه صلوات نشانه ادب واحترام ما نسبت به پيامبراكرمص واهل بيت ع است، چون آنها براي هدايت وراهنمائي ما زحمات بسيار زيادي كشيده اند ونيز با صلوات فرستادن به خدا نزديك مي شويم وخدا ما را بيشتر دوست مي دارد، چون خود خدا هم برپيامبر صلوات مي فرستد وهركس اين كار را كند خدا هم او را دوست دارد.

وجواب سؤال دوم اين است كه فرستادن صلوات فقط درتشهد نماز واجب است ودرغيرتشهد مستحب است، يعني واجب ولازم نيست كه صلوات بفرستيم، اگر نفرستاديم خدا ما را مجازات نمي كند اما فرستادن صلوات كار بسيار خوب و پسنديده است وثواب زيادي دارد.

حال جواب سؤال سوم هم مشخص شد، وقتي كه صلوات واجب نباشد معلوم است اينكه چه قدر وچند تا صلوات بفرستيم هم واجب ولازم نيست، چون خود صلوات مستحب است پس هرچه بيشتر صلوات بفرستيم ثواب بيشتري دارد.

پس لازم نيست حتماً بعد از آيه إن ا...وملائكته ...،3 تا صلوات فرستاد، مي توان يكي يا دوتا ويا بيشتر فرستاد وهيچ گناهي ندارد. واينكه مي بيني مردم بعد از گفتن اين آيه سه صلوات مي فرستند اين است. مردم بين خودشان درخيلي از سالها پيش قرار گذاشتند بعد ازنمازها براي اينكه هماهنگ ونظم باشد 3 تا صلوات با هم بلند بفرستند.اميدوارم كه جواب سؤال خودتان را گرفته باشيد.منابع (1)

1. درسنامه علوم قرآني سطح 1،حسين جوان آراسته، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه عليمه قم

2. تحريف ناپذيري قرآن،محمد هادي معرفت، ترجمه علي نصيري

3. قرآن دراسلام، علامه طباطبائي، ص133

4. توصيه ها،پرسش ها وپاسخ ها،حضرت آيت ا...جوادي آملي

منابع(2)

1. پرسش هاوپاسخ ها،دفتر سوم،راهنماشناسي، ص63ومجله با معارف اسلامي آشنا نشويم،شماره 49

منابع(3)

1. تفسير نمونه،ج17،ص420

وپرسش وپاسخ ها،حضرت آيت ا...جوادي آملي،ص51