بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:به نظر من آقاي خامنه اي با امام زمان در ارتباط هستند چون چگونه مي شود كه امام اين جامعه را اداره مي كنند؟ توضيح دهيد.


جواب:ازنوع سؤالات شما استنباط مي شودشمادانش آموز جوان علاوه بر ذهن جستجو گر و پرسشگري كه داريد فردي هستيد كه درد دين ونظام و ولايت را داريد ودوست داريد در جهت هدايت وآگاه سازي همنوعان وهمسالان خويش نيز گام برداريد.

اگرچنين ايده وتفكري داريد بايد به شما وامثال شما فخر ومباهات كنيم وبينش ومنش شما را تحسين كنيم. آرزو مي كنيم در اين روند روزبه روز آگاه تر وبا بصيرت بيشتربه پيش برويد وبردامنه آگاهي وخرد ودانش خويش درابعاد مختلف بيفزاييد وعمل به آنچه آموخته ومي آموزيد بيش از پيش توفيقات الهي همراهتان باشد ودست حق درنشر وگسترش تعاليم عاليه اسلامي ياور وپشتيبان باشد.

در مورد سؤالي كه مطرح كرديد متذكر مي شويم كه اصولاً امام عصرعج از ابتداي ولايت وامامت خويش درادوار مختلف تاريخي پيروان وياوران ونمايندگان وعالمان ديني را مورد تفقد ولطف خويش داشته ودرآينده نيز چنين خواهد بود. بدون شك پيروان آن حضرت، بخصوص كساني كه به نيابت از حضرتش به اقامه حق وعدل واجراي احكام اسلامي ونشر وتبليغ دين مبين اسلام مي پردازند از هدايت وراهنمايي وارشادات آن حجت حق در پهنه ارض بهره مند هستند ودائماً از فيض وجود حضور حضرتش مستفيذ مي گردند.

زمامت و رهبري جامعه اسلامي در شرايط كنوني كه توطئه هاي دشمنان بسيار پيچيده و خطرناك شده است امري است بسيار خطير وپر مسئوليت كه بدون حمايت و مدد حق تعالي و افاضه فيض آخرين حجت حق در زمين ميسور مقدورنيست بنابراين بدون ترديد انتصاب حضرت آيت ا...العظمي خامنه اي به رهبري و زعامت امت اسلامي در سايه توجهات آن حضرت بوده است. زيرا كسي كه رهبري جامعه اسلامي را به نيابت ازآن حضرت به عهده مي گيرد، بايد مورد حمايت آن حضرت باشد اين توفيق نصيب هر كسي نمي گردد و به راحتي هم كسي آنرا نمي پذيرد. يقيناً همان گونه كه پذيرش مسئوليت رهبري و زعامت با تأييد نظر امامع صورت مي گيرد اداره جامعه در دنياي پر از آشوب ونيرنگ و ظلم وتجاوز ونفاق بدون ياري و مددو هدايت آن امام معصوم وذخيره الهي در زمين ميسر و مقدور نيست.

برادرعزيز وبزرگوار يقيناً لطف خاص وعنايت حضرت حجت صلوات ا...عليه شامل حال حضرت آيت ا...العظمي خامنه اي هست. يقيناً ايشان علاوه برصلاحيت ها وشايستگي هاي فردي در بعد رهبري از الطاف بيكران و فيوضات آن حضرت برخوردار وبهره مند بوده اند.

از خداي متعال مي خواهيم در ظهور حضرتش تعجيل فرمايد وما را از ياوران ايشان قرار دهد ورهبر عزيز وبزرگوارمان را از الطاف بيكران و حمايت هاي بيدريغ خويش بهره مندسازد و به مانيز توفيق دهد ياران خوب وفداكاري براي رهبر عاليقدرمان حضرت آيت ا...خامنه اي باشيم.