بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:خيلي سعي كرده ام تا گناه را به كنار بگذارم و خوشبختانه خيلي موفق شده ام تا حدي كه گاهي اوقات خداوند را احساس مي كنم و حس مي كنم كه وقتي با او سخن مي گويم او را مي بينم حال سؤال من اين است مگر امام زمانعج نگفته اند كه شما گناه را كنار بگذاريد من مي آيم، ولي تاكنون موفق نشده ام ايشان را ملاقات كنم حال چه كنم تا بتوانم روي دلرباي مهدي فاطمه را ببينم؟آيا ذكر ودعايي وجود دارد؟


جواب:در ارتباط با سؤالي كه مطرح كرده ايد توجهتان را به فرازي از سخن امام مهدي عج جلب مي كنم، ايشان روحي فداء در نامه اي كه به شيخ مفيد نوشته اند، اينگونه مي فرمايند : انا غير مهملين لمراعاتكم و لاناسين لذكركم ولولا ذلك لترل بكم البلاء واصطلمتكم الاعداء يعني (ما در رعايت حال شما كوتاهي نمي كنيم و ياد شمارا از خاطر خود نميبريم كه اگر جز اين بود گرفتاريها به شما روي مي آورد و دشمنان شما را در هم مي شكستند1

امام عج در اين دعا مي فرمايند ما در رعايت حال شما كوتاهي نمي كنيم و اين گفته يك معصوم است كه در گفتار و كردار خود صداقت دارد بنابراين اگر با مواظبت در اعمال و كردارتان باز هم موفق به ديدار حضرت نشده ايد حتماً مصلحتي در كار بوده است كه ما از آن بي خبريم و شايد لازم است مراقبتهاي بيشتري در اعمال خود داشته باشيد.چه بسا آنچه انجام داده ايد خالص نبوده و لازم باشد دوباره انجام دهيد. اگر عملي خالص باشدحتماً به نتيجه مي رسد.

و اينكه پرسيده بوديد آيا ذكر و دعايي براي ديدار حضرت وجود دارد عرض مي شوديكي از رواياتي كه به بشارت بر ديدار حضرت دلالت دارد فرمايش امام صادق(است كه مي فرمايند : هركس در هر شب جمعه سوره بني اسرائيل را قرائت نمايد نميرد مگر با درك حضرت قائم( و از ياران آن بزرگوار خواهد بود.

اما دوست عزيز آيا بهتر نيست بجاي آنكه در فكر اين باشيد كه خود به ديدار جضرت نائل شويد مشتاق ظهور حضرت و حضور عادي ايشان در بين مردم باشيد ؟ آيا فكر نمي كنيد كه حضرت مهديعج نيز از اين غيبت و مخفيانه زيستن خسته شده اند و قلب رئوفشان مشتاق خدمت آشكار به مردمي است كه شديداً محتاج به ايشانند؟ عزيز علي ان اري الخلق ولاتري ولا اسمع لك حسيسا

ولا نجوي عزيز علي ان تحيط بك دوني البلوي سخت است بر من كه مردم را ببينم و ترا نبينم ونشنوم ازتو نفسي و نه رازي،سخت است بر من تو تنها گرفتار باشي بي جهت نيست كه بر دعا براي فرج حضرت اين قدر تأكيد شده است كه زياد درباره فرج حضرت زياد درباره فرج حضرت مهديعج دعا كنيد زيرا فرج و گشايش كار شما در همين دعاي شماست.آقاي پناهيان در اين باره صحبتي دارند مي فرمايند : دعاي ما دل ما سوز ما سرمايه دست مهدي فاطمه است گريه هاي با عيار ما (اگر براي غربت حضرت صورت بگيرد تبديل به سرمايه هايي مي شوند كه اگر تا به حال حضرت پشت پرده غيبت بوده اند بخاطر كمبود اين سرمايه است وتمام توسلات و حاجت گرفتنها و محبت ها بهانه است تا ما آشنا با صاحب خانه شويم وآن ارتباط حقيقي را پيدا كنيم و وقتي ارتباط حقيقي را پيدا كرديم يك آهي از نبودن حضرت خواهيم كشيد كه آن آه برطرف كننده ابرهاي غيبت است.

متي ترانا ونراك... كي باشد ما را ببيني و ما نيز ترا ببينيم كه پرچم نصرت برافراشته اي وآيا روزي مي رسد كه ما گرد تو جمع شويم و تو امام ما باشي. زكعبه عزم سفر كن به اين ديار بيا! چوعطر غنچه نهان تا كي؟! آشكاربيا !

حريم دامن نرجس شد از تو اشگ بهار گل يگانه گلزار روزگار بيا !

تويي تو نور محمد( تو جلوه اي زعلي( تو سيف منتقمي عدل پايدار بيا !

ميان شعله غم سوخت هجر نامة مابيا كه گويمت آن رنج بيشمار بيا !

زلال چشمه تويي، روح سبز، رمز بهاربيا كه با تو شود فصلها بهار بيا !

براي آمدنت گرچه زود هم دير استشتاب كن كه برآري زشب دماربيا !

بتاب از پس دندانه هاي قصر سحربزن حجاب به يك سو و سپيدوار بيا !

نشسته ديده درماندگان دهر به راههماي ساحل درياي انتظار بيا !

به انتظار تو تاكي طلايه دار بهارتو اي قرار به دلهاي بيقرار بيا !

خوش آن زمان كه تو باشي خطيب جمعه ماخوش آن زمان كه تو شويي زدل غبار بيا !

قسم به عصمت كوثر!هلا طليعه صبح!قسم به سوختگان اميد وار بيا !

قسم به اشك يتيمان بيا بيا مهديعج قسم به حسرت دلهاي داغدار بيا !سپيده كاشاني

در پايان اين نكته رامتذكر مي شويم كه آن عزيز در پرتو غيبت نيست بلكه ماييم كه در حجاب گناه خويش مستوريم. ما ازگناهان خويش چاهيسسس حفر نموده ايم و پنداشته ايم كه يوسف مه روي درآن افتاده است در حاليكه خود ميان چاه افتاده و آن نگار بيرون چاه و عيان است.

گفتم كه روي ماهت از ما چرا نهان است گفتار تو خود حجابي و رنه رخم عيان است

گفتم فراق تا كي گفتا كه تا تو هستيگفتم نفس همين است گفتا سخن همان است.

پس آنچه وظيفه من وشماست اين است كه به عزم و اراده و همت حجابهاي ظلماني روح خود را كنار بزنيم تا شرفياب محضر قدس آن

ليلي يگانه شويم. ان شاء ا...