بازگشت

گروه: خانواده حضرت
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:1- چرا با وجود سربازان امام زمان و پايگاههاي مردمي درمساجد ودرقالب قانون و پوشش نيروي انتظامي واينكه شهر مشهدشهرمذهبي وباوجود مقام ولايت امام رضا( اين قدرگناه ومعصيت مي شودجلوي آنرا نمي گيرند ؟

2- ازاينكه نمي توانم امر به معروف كنم رنج مي برم چگونه مي توانم از اين مسئوليت خطير روسفيد شوم ؟

3- چطور مي توانم فرزندان خود راكه د رمقطع تحصيلي دبيرستان قرار گرفته اند وبا يك دنيا خطرات روبرو هستند راهنمائي كنم ؟


جواب:در رابطه با سوال اول بايدگفت : گناه علل متعددي دارد كه عمده آن بعد ناسوتي و مادي انسان است , اگر انسان را از اين بعد مورد بررسي قرار دهيم مي بينيم از گناه ومعصيت لذت مي برد واز اين بعد شقاوت در ذات او نهفته است كه قرآن كريم مي فرمايد :

ان النفس لاماره بالسوء الامارحم ربي (1)

اين نفس اماره همان بعد حيواني انسان است كه امر كننده به بدي وگناه است , بنابراين مجموعه تمايلات و غرائز كه برگرفته از اين بعد انسان است دليل عمده گناه و معصيت بوده وبه اين مورد وسوسه هاي شيطان و تلاش دشمنان درتهاجم فرهنگي به جامعه ما را اضافه نمايند وراه اصلي ترك وريشه كن كردن گناه , تلاش ومجاهدتعلمي وعملي د رتحصيل معرفت به مبدا و معاد ورسوخ دادن اين حقايق به قلب از طريق تكرار وتمرين و تفهيم به قلب درهنگام عبادات ورسيدن به سر منزل يقين وايمان قوي است كه مسلماً بازدارنده انسان از ارتكاب معاصي است وليكن بايدتوجه داشت قبل از آنكه عقل وايمان به قدرت كافي درمهار كردن نفس سركش برسد لازم است انسان درخانواده و محيط اجتماع درشرايطي قرار گيرد كه براحتي بتواند خود را كنترل نمايد واين با اجراي صحيح و دقيق امر بمعروف ونهي ازمنكر وتشويق و تذكر مناسب توسط افرادآگاه ممكن خواهد بود .

واما اينكه چرا نيروي انتظامي جلوي گناه را نمي گيرد ؟ ضمن اينكه اين سوال را بايد مسئولان محترم آن نيرو پاسخگو باشند وليكن آنقدركه ما مطلع هستيم برنامه هاي متعددي را براي كنترل فساد درجامعه داشته ودارند ولي وسعت وگسترش شهرها و جمعيت ونيروي جوان كشور از يكطرف و تلاش دشمنانقسم خورده نظامو سرمايه گذاري گسترده آنها در رابطهباترويج

ابا حيلگري و لا ابالي دربين نسل جوان از طرف ديگر تاثير آن مقدار فعاليت را كم نموده وهمانطور كه شما اشاره كرديد گويا اصلاً كاري نمي شود .

واما درارتباط با سئوال دوم : ضمن ارج نهادن به اين روحيه شما كه خوداولين مرتبه ازمراحل امر به معـروف ونهـي ازمنكــر يعنـي مرحله قلبي است, توجه به شرائط امر به معروف ونهي از منكر بسيار مهم است تاثير مثبت يامنفي بسياري از امور وابسته به شرائط انجام دادن آنهاست , يعني يك عمل درموقعيت ويژه اي ممكن است تاثير مثبت فوق العاده مهمي داشته باشد ولي درموقعيت ديگر تاثيري بسيار كمرنگ تر و كم ارزش تر پديد آورده , حتي به عاملي منفي وضد ارزش تبديل شود . براي مثال دارويي با توجه به خصوصيات ويژه يك بيمار شفابخش ودرمانگر است ولي در شخص ديگر و با شرائطي خاص دردزا وتباه كننده است . بنابراين درهر عملي بايد به شرائط ويژه اش توجه كرد تا بهره مثبت از آن بدست آيد . امر بمعروف ونهي از منكر فريضه اي است كه اگر با توجه به شرائط خاص , لازم وصحيح آن انجام گيرد داروي دردهاي فردي واجتماعي است اما اگر به شرائط آن توجه نشود , گاه بجاي هدايت وسازندگي , تخريب و گمراهي به بار مي آورد , شناخت معروف ومنكر , احتمال تاثير , نداشتن پيامدهاي ناروا ازشرائط امر بمعروف ونهي از منكر است , درصورت جمع شدن اين شرائط همه مسلمانان موظف به امر بمعروف و نهي ازمنكر هستند كه البته _متاسفانه_ درجامعه ما اكثر افراد در اين زمينه انگيزه خود را ازدست داده اند كه عوامل آن درجاي خود قابل بررسي است .

واما سئوال سوم : درك جوان ونيازهاي او مباحث مهم وداراي گستردگي خاص خود است , اهتمام به امور ديني درتربيت فرزندان و همراه شدن آن با اندكي لطافت و ظرافت تاثير بسزايي دررشد وتكامل جوان خواهد داشت . فرزندان ما اگر كانون خانواده را سرشار از محبت وتوجه به خود ونيازهاي جسمي و معنوي خويش ببينند , خانه وخانواده را ماوي و پناهگاه خود قرار داده وآنگاه انس والفتي بين فرزندان ووالدين ايجاد مي شود كه گام اول درارتباط همين نكته است , سپس توجه به نيازهاي جوان و پاسخ مناسب پيدانمودن براي سئوالات و شبهات او وارتباط دادن او با جمبهاي مذهبي و دوستان ارزشي , گامهاي بعدي درهدايت و راهنمايي او برداشته خواهد شد .

حضرت سجاد ( مي فرمايند : (( حق فرزندانت بتو اينستكه بداني او از تو بوجودآمده ودرنيك و بد زندگي وابسته بتو است وبداني كه تو مسئول ادب و تربيت صحيح او هستي , مسئولي كه او را بخداوند بزرگ راهنمايي كني ودراطاعت از اوامرحق ياريش كني بايد رفتار تو درتربيت فرزندت توام با احساس مسئوليت باشد , رفتار كسي كه بداند درحسن تربيت فرزند ما جور است ودرسوء رفتارش استحقاق عقاب وكيفر است)) . (2)

درك اهميت تربيت فرزند خصوصاً در مباحث ديني انگيزه لازم را به پدر و مادرخواهد داد كه باحوصله و برنامه ريزي واستفاده ازدستورات اسلامي وتجربه ديگران دراين راه موفق باشند , جهت آشنايي بيشتر با نيازهاي جوان وراههاي تامين آن نيازها به كتاب جوان از سري كتب گفتار فلسفي مراجعه كنيد .

(1) يوسف /53

(2) تحف العقول