بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:چرا عدة افرادي كه امام زمان را ديدهاند تا اين اندازه كم است؟ آيا واقعاً تا اين اندازه چشمهاي ما آلودهاند كه شايستگي ديدن ايشان را ندارند؟ اصلاً آيا واقعاً اين دليل محروم بودن از ديدار و صحبت با كسي است كه معتقديم امام زمان ماست؟


جواب:ملاقات با امام زمان (عج) براي بسياري رخ داده و ميدهد و شايد خود شما بارها توفيق ملاقات با آن بزرگوار را داشتهايد ولي آن بزرگوار را نشناختهايد و گروهي نيز ملاقاتشان با آن حضرت همراه با شناخت و توجه بوده و هست ولي چنين افرادي اهل پرگويي و بيهودگي نبوده و اسرار را هويدا نميسازد بلكه كم گو و گزيده گويند كه همين از رموز موفقيت آنان است.

از اين رو تعداد شرف يافتگان به محضر آن محبوب دلها اندك نيستند ولي خبر تعداد كمي از آن به ما رسيده است و عدم اطلاع ما دليل بر عدم وجود نميباشد اما دليل محروميت از ديدار هميشگي و همگاني آن بزرگوار عبارتست از:

1. عدم آمادگي و شايستگي جامعه جهاني براي عدل علوي توسط آن دادگستر جهان.

2. امتحان و آزمايش مؤمنين در پيچ و خمهاي غيبت ناصف دينمداران و دين باوران و اهل استقامت در راه ارزشهاي ديني از منافقين و بيدينان جدا گردد.

3. تأمين امنيت جاني آن ذخيره الهي براي اصلاحات گسترده جهاني در شرايط خاص و دلايل ديگر.

براي اطلاع بيشتر به كتابهاي ذيل مراجعه نماييد.

1. سخني پيرامون حضرت مهدي(ع)، شهيد صدر.

2. قيام و انقلاب مهدي(ع)، شهيد مطهري.

3. دادگستر جهان، آيت الله ابراهيم اميني.

4. روزگار رهايي