بازگشت

گروه: انتظار فرج
 
 
مرکز پاسخگو:فرهنگ ومعارف قرآن
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:چرا پس از اسم مبارك حضرت علي، عبارت عليه السلام و پس از نام مبارك امام زمان، عبارت عجّل فرجهم آورده ميشود؟


جواب:

كلمه عليه السلام، درود و تحيت، و تجليلي است كه ما شيعيان از پيشوايان دين خود ميكنيم. سلام از سنّتهاي دين مقدّس اسلام است كه سفارش فراواني نسبت به آن شده است. با توجّه به عظمت و منزلتي كه امامان معصوم: در پيشگاه الهي دارند، ادب اسلامي اقتضا ميكند، كه به دنبال اسم آنان، كلمة عليهالسلام بياوريم، و نه تنها براي اميرالمؤمنين، بلكه براي امام زمان نيز، مستحب است كه اين كلمه آورده شود و ما اين اين درس را از قرآن آموختهايم. خداي متعال در قرآن، به برخي از انبيا، سلام و درود فرستاده است براي مثال دربارة حضرت يحييغ ميفرمايد: وَ سَلَـَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (مريم،15) و سلام بر او روزي كه متولد شده و روزي كه ميميرد، و روزي كه زنده ميشود. سَلَـَمٌ عَلَيََّ إِبْرَ َهِيمَ (صافات،109): إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَغكَتَهُو يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يَـََّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَ سَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (احزاب،56) پيامبر اكرمدر پيشگاه خدا، آن قدر منزلت دارد كه خداوند و همه فرشتگان بر او درود ميفرستند، و به مؤمنان نيز دستور داده شده كه به او درود و سلام بفرستند. امّا عبارت و عجّل فرجهم كه گاهي پس از صلوات به محمد و آل محمد، ميآوريم و يا پس از بردن نام مقدّس امام زمان، جمله عجل اللّه تعالي فرجه ميگوييم، به اين جهت است كه امام زمانزنده است، و ما با اين جمله، از خدا ميخواهيم كه در ظهور آن حضرت، تعجيل فرمايد، چون انتظار ظهور، يكي از عبادات بزرگ است، و در روايات سفارش شده كه هميشه منتظر ظهور باشيد، و يكي از مصاديق فرد منتظر اين است كه از خداي متعال بخواهد كه هر چه زودتر اسباب ظهور آن حضرت را فراهم نمايد. در دعاهاي وارده از امامان معصوم: نيز اين كلمه آمده است، از جمله در دعاي عهد كه خواندن آن در هر صبح، مستحب و ثواب فراوان دارد، و اين دعا، از جانب امام صادقصادر شده، ميخوانيم: و عجّل فرجه و سهّل مخرجه خدايا! در فرج آن حضرت تعجيل فرماو اسباب ظهورش را آسان نما. بنابراين، عليهالسلام براي همه امامان مستحب است، كه به دنبال اسم آنان اضافه كنيم، حتّي براي امام زمان و اين تحيّت و درودي از ما به آن بزرگواران است و كلمة عجّل فرجهم، دعايي براي تعجيل ظهور آن حضرت ميباشد.